اپلیکیشن مدیریت بازاریاب

 اپلیکیشن کاربردی ویژه مدیریت و کنترل بازاریاب

 توسط امکانات این اپلیکیشن به راحتی یک تیم بازاریابی

 ایجاد کرده ، بازاریابان خود را ثبت نام نمائید و برفرآیند مراجعات آنها نظارت نمائید 

 از نتیجه مذاکرات باخبر شوید 

 مذاکرات در سه دسته سبز ، زرد و قرمز دسته بندی شده و برای شما امکان تمرکز بر فرآیند فروش را مهیا می کنند .